طراحی دو بعدی بخش جدایی ناپذیر نرم افزار اتوکد الکتریکال می باشد. به کمک ابزارهای دو بعدی مانند LINE و Rectangle و منوی Modify و بسیاری از ابزارهای کمکی نرم افزار می توان شکل های دو بعدی را طراحی کرد. شاید بسیاری از این شکل ها در طراحی نقشه الکتریکال کاربردی نداشته باشند اما برای طراحی نقشه جانمایی و مونتاژ تابلو برق استفاده از ابزارهای دو بعدی ضروری می باشد.هر نقشه کش تابلو برق باید توانایی طراحی شکل هایی مثل کنتاکتور ، فیوز، رله و... را داشه باشد تا در طراحی جانمایی از آنها استفاده نماید.

شکل زیر تصویر یک کلید اتوماتیک می باشد که با استفاده از ابزارهای دوبعدی طراحی شده است: