امروزه تابلو های PLC رنج وسیعی از تابلوهای موجود در صنعت را شامل می شوند. نرم افزار AutoCAD Electrical نیز با داشتن بانک وسیعی از PLC های Parametric و Full unit مختلف در بازار، نیاز طراحان سیستم های کنترل را برای طراحی نقشه های PLC برطرف کرده است. در این نرم افزار می توان PLC های مختلف را ساخت و وارد بانک اطلاعاتی نرم افزار کرد. همچنین می توان از PLCهای موجود در پروژه گزارش گیری و مستند سازی کرد. از قابلیت های دیگر این نرم افزار آدرس دهی تجهیزات و TAGهای متصل به ورودی/خروجی های PLC بر اساس آدرس ترمینال های PLC می باشد که این کار در پروژه های بزرگ عمل نصب و عیب یابی را بسیار آسان می کند.

شکل زیر یک نقشه PLC با استفاده از منوی Full Unit را نشان می دهد: