در بسیاری از کاربردها و شرکت های صنعتی بعد از طراحی کامل نقشه و ارسال آن به بخش تولید و یا مشتری، ممکن است بنا به نیاز تقاضای بازبینی و تغییرات در نقشه و پروژه شود. معمولا این تغییرات باید به نوعی در نقشه ردیابی شوند و باید بتوان لیستی از این تغییرات و بازبینی ها داشت و همچنین در برگه هایی که تغییرات در آنها انجام شده است آن را نمایش داد و از آنها مستند سازی کرد. این کار در اصطلاح بازبینی یا Revision نامیده می شود که یکی از ویژگی های نرم افزار اتوکد الکتریکال می باشد. این نرم افزار با ردیابی تغییرات از یک زمان مشخص و ذخیره آنها به صورت جدول امکان مفیدی را برای نظارت و مستند سازی بازبینی ها فراهم می آورد.