لیست ترمینال ها یا Terminal Plan یکی از گزارش های گرافیکی اتوکد الکتریکال از ترمینال ها می باشد. در این نرم افزار می توان ترمینال های یک یا چند طبقه را در نقشه های الکتریکی طراحی کرد و با استفاده از ابزار Terminal Plan یک تصویر گرافیکی از ترمینال ها دریافت کرد. در Terminal Plan  می توانیم به ترمینال ها و ورودی/خروجی آنها و سیم ها و نوع سیمهای متصل به آنها دسترسی داشته باشیم همچنین ترمینال های Spare و Spacer را نیز می توانیم در این گزارش نمایش دهیم.

شکل زیر یک خروجی گرافیکی ترمینال به همراه نوع و شماره سیم های ورودی/خروجی و مقصد ترمینال ها را نشان می دهد.